Προσωπικά Δεδομένα

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Neaters με έδρα τα Γλυκά Νερά Αττικής επί της οδού Κοραή 24, Τ.Κ. 15354, ως υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 και τον Ν. 4624 / 2019 (ΦΕΚ 137/A’/29.08.2019) καθώς και κάθε παράγωγο δίκαιο/γνωμοδοτήσεις/αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Εφαρμοστέο Δίκαιο), αναγνωρίζει την σημασία που επέχει η προστασία προσωπικών δεδομένων και θέτει ως έναν από τους κύριους στόχους της τη διαφύλαξη του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων.

Η παρούσα πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι απολύτως συμβατή με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την Ελληνική Νομοθεσία και αποσκοπεί να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται.

Προτού παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, η Neaters σας προσκαλεί να μελετήσετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου μας (Privacy Policy), καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των μέτρων προστασίας που έχουμε υιοθετήσει προκειμένου να διασφαλίσουμε το απόρρητο των δεδομένων σας αλλά και την πλήρη συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο.

H Neaters σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας, της ορθότητας, της διαφάνειας, την ακρίβειας, του επιδιωκόμενου σκοπού και του χρονικού περιορισμού αποθήκευσης, τις ελαχιστοποίησης, της ακεραιότητας και του απορρήτου των δεδομένων

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας πραγματοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς οι οποίοι προκύπτουν από το πεδίο δραστηριότητας της Neaters και μόνο για την παροχή των υπηρεσιών μας.

Αναλυτικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας παρουσιάζονται στον εταιρικό μας ιστότοπο www.neaters.gr

Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Neaters συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διαχειρίζεται και προστατεύει τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τους πελάτες, τους εμπορικούς συνεργάτες, τους προμηθευτές και άλλους οργανισμούς με τους οποίους η Neaters έχει ή προτίθεται να έχει μια επιχειρηματική σχέση και τα άτομα που εργάζονται για αυτούς.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ

• Στοιχεία Επικοινωνίας Φυσικών Προσώπων


Πελάτες: όνομα, επώνυμο, εταιρεία, θέση, ιδιότητα, διεύθυνση εργασίας, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου νομίμων εκπροσώπων, εκπροσώπων επικοινωνίας και προσωπικού με το οποίο συνεργαζόμαστε.

Η νομική βάση για την προαναφερόμενη συλλογή δεδομένων είναι η ρητή συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων το οποίο παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, το έννομο συμφέρον της Neaters καθώς και η έννομη υποχρέωση της Neaters (κατά περίπτωση).

Σκοπός και αρχές της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Neaters συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των σκοπών και λειτουργιών της και ακριβέστερα για την εξυπηρέτηση της επικοινωνίας μαζί τους (δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να μπει εδώ). Η επεξεργασία περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα και κατάλληλα για την εκπλήρωση των σκοπών και λειτουργιών του υπεύθυνου επεξεργασίας. Η επεξεργασία υπόκειται στους κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και του συναφούς Eνωσιακού δικαίου, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διεθνών συνθηκών και συμβάσεων.

•  Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστοτόπους:

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστοτόπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Η περίοδος διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξαρτάται από τη νόμιμη βάση επεξεργασίας, όπως καθορίζεται λεπτομερώς παρακάτω:


•  Στην περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η άσκηση του εννόμου συμφέροντος, η επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται για όσο χρόνο κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της Neaters, καθώς και για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων (άρθρο 6 παρ. στ του ΓΚΠΔ).


• Σε περίπτωση που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παρέχονται με συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων στο πλαίσιο της εγγραφής τους στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα τους μέχρι να αποσυρθεί η χορηγούμενη συγκατάθεση από το υποκείμενο των δεδομένων. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί θα τα διατηρήσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων (άρθρο 6 παρ. α του ΓΚΠΔ).


• Σε περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική σχέση μαζί μας τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή ή για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων (άρθρο 6 παρ. β του ΓΚΠΔ).


• Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται βάσει έννομης υποχρέωσης (άρθρο 6 παρ. γ του ΓΚΠΔ), ο χρόνος τήρησης αυτών καθορίζεται με βάση τις επιταγές της νομοθεσίας και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να διενεργηθούν έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ & ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η Neaters, συμμορφούμενη με τις σχετικές διατάξεις του νέου Κανονισμού σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς θεωρεί ότι η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πελατών ή/και υποψηφίων πελατών της αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο τμήμα της διαχείρισης των εταιρικών πληροφοριών. Για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι ασφαλισμένα και προστατευμένα από διάδοση, απώλεια, λανθασμένο χειρισμό, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη. Επιπλέον, διαθέτουμε επαρκή συστήματα ασφαλείας και λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων (διαρροή, αποκάλυψη, πρόσβαση από μη δικαιούμενα πρόσωπα) από τα συστήματά μας.

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας επικαιροποιημένα και ακριβή, να τα αποθηκεύουμε και να διαγράφουμε με ασφάλεια, να μην συλλέγουμε και διατηρούμε δεδομένα που δεν μας είναι απαραίτητα, να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από τυχόν απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.

ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΕΤΕ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε οποτεδήποτε από την Neaters τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση των ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων, τη διαγραφή («δικαίωμα στη λήθη») των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί, τον περιορισμό της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας αυτών, ή την εναντίωση στην επεξεργασία αυτών, καθώς και το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης προκειμένου να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, σχετικά με το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και επιπλέον να λάβετε αντίγραφο και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία, και  το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, με άλλα λόγια, να λαμβάνετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Έχετε επίσης το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ενώ σύμφωνα με τον Κανονισμό έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιοδήποτε ερώτημα, παράπονο, που αφορά στα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε επικοινωνήσετε μαζί μας:

• με αποστολή e-mail στη διεύθυνση info@neaters.gr
• με αποστολή e-mail στη διεύθυνση info@neaters.gr επισυνάπτοντας την αντίστοιχη φόρμα άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης που θα βρείτε εδώ.


Εφόσον ασκήσετε το δικαίωμα σας αυτό, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Τα σχόλια επισκεπτών ενδέχεται να ελέγχονται μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Η Neaters διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων σε τρίτα μέρη στο βαθμό που αυτό είναι λογικά αναγκαίο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση και ειδικότερα:

• Τα δεδομένα του υποκειμένου δεδομένων θα μεταφερθούν στην εταιρία NAPAN που είναι αρμόδια για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών και των λειτουργιών της Ιστοσελίδας.
• Τα δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων μπορούν να διαβιβάζονται και να καθίστανται προσβάσιμα από νομικές οντότητες με τις οποίες συνάπτουμε από καιρού εις καιρό συμβατικές συμφωνίες με σκοπό την εκπλήρωση του έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας για την παροχή των υπηρεσιών μας στο πλαίσιο των όρων της σύμβασης.

Κατά τη διάρκεια όλων των μεταβιβάσεων δεδομένων, λαμβάνουμε πάντοτε όλα τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα διαβιβαζόμενα δεδομένα είναι τα αναγκαία για τον επιδιωκόμενο σκοπό της επεξεργασίας και ότι θα πληρούνται πάντοτε οι προϋποθέσεις νόμιμης και έγκυρης επεξεργασίας. Οι εταίροι της Neaters στους οποίους μπορεί να μεταφερθούν τα προσωπικά δεδομένα έχουν υπογράψει τα απαραίτητα συμφωνητικά επεξεργασίας δεδομένων ή έχουν παράσχει συγκεκριμένες εγγυήσεις σχετικά με τις μεταβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εφαρμόζοντας στα συμφωνητικά τους τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες ενώ υπόκεινται στην τήρηση της εχεμύθειας.

Σε περίπτωση διόδευσης των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού μας τόπου σε διαδικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την εποπτεία και την ευθύνη τρίτων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), η Neaters δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων τους οποίους ακολουθούν οι τρίτοι.

Δεν επιτρέπεται στην Neaters να διαθέσει προς πώληση ή να διαβιβάσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή να δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου σε τρίτους, εκτός από τους προαναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/χρήστη, εκτός εάν κατ’ εφαρμογή κανόνων αναγκαστικού δικαίου υποχρεωθεί προς τούτο από τις αρμόδιες αρχές.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Neaters διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να επικαιροποιεί το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να συμπεριλάβει τυχόν τροποποιήσεις του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου όσον αφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Η Neaters θα σας ενημερώσει σχετικά με τυχόν, στο πλαίσιο του εφαρμοστέου δικαίου, τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής, με δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα της. Οι τροποποιήσεις αυτές θα είναι δεσμευτικές από την ημερομηνία της δημοσίευσής τους. Για το λόγο αυτό, η Neaters σας προσκαλεί να επισκέπτεστε αυτό το τμήμα της ιστοσελίδας της σε τακτική βάση, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν επικαιροποιημένες εκδόσεις της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

banks logos
+30 210 665 7200
NAPAN for Neaters © 2021. All rights reserved.